Przejdź do treści
6-dniowa kuracja KETO LUV + Jadłospis Keto na 30 dni GRATIS do pobrania w Koncie Klienta 💛 💛 Ogranicz stres i odblokuj odchudzanie. Shot Balans już w sprzedaży! 🧘‍♀️ DARMOWA DOSTAWA od 300 PLN! 🚚

Regulamin Programu Partnerskiego

I. Wytyczne i definicje do regulaminu

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Program Partnerski One More LUV to platforma udostępniona w Internecie na stronie onemoreluv.com, która umożliwia zarabianie na pośredniczeniu w sprzedaży produktów.

Nasi Partnerzy mogą w ramach systemu zarabiać na poleceniach produktów do swojej społeczności.

Polecenie odbywa się na podstawie przekazywania społeczności linku do konkretnych produktów z których dokonywane są zakupy. 

Partner to podmiot lub osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w Programie Partnerskim One More LUV.

Formularz Rejestracyjny to formularz umożliwiający przesłanie informacji i danych osób lub podmiotów chcących uczestniczyć w Programie. 

Panel Administracyjny to część serwisu onemoreluv.com, do której Partner ma indywidualny dostęp po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu formularza przez One More LUV do Programu Partnerskiego. Panel Administracyjny Partnera zawiera informacje o zarobkach, statystyki ze sprzedaży, kliknięcia linków afiliacyjnych, statusy wypłay a także umożliwia tworzenie kampanii reklamowych.

Produkty to oferty produktowe prezentowane przez Organizatora i udostępnione do sprzedaży na stronie onemoreluv.com i dostępne dla Partnera za pośrednictwem Programu Partnerskiego. 

Link partnerski to unikalny link/adres URL dostępny po zalogowaniu do Panelu Administracyjnego, wygenerowany indywidualnie dla każdego Partnera, pozwalający na śledzenie zakupów oraz kliknięć w link za jego pomocą.

II. Warunki przystąpienia i rezygnacji z Programu Partnerskiego

1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiegojest wypełnianie Formularza Rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu na stronie: https://onemoreluv.com/strefa-partnera-rejestracja/

2. W Programie mogą uczestniczyć jedynie: osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

3. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać adres e-mail i hasło. Bez tych danych nie uda się założyć konta. 

4. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim One More LUV. 

5. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, można z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Rozpoczęcie udziału w programie polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na stronie www.onemoreluv.com.

III. Prawa i obowiązki Partnera biorącego udział w Programie Partnerskim One More LUV

1. Po przystąpieniu do Programu Partnerskiego (po dokonaniu rejestracji i zaakceptowaniu jej przez Organizatora) Partner zobligowany jest uzupełnić pozostałe informacje: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe (telefon i mail) oraz informacje dotyczące szczegółów płatności.

2. Organizator udziela Partnerowi czasowej licencji na korzystanie z materiałów reklamowych oraz graficznych i tekstowych dostępnych na stronie onemoreluv.com oraz w Programie Partnerskim dotyczących promowanych produktów i wykorzystywanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, social mediach w celu promocji i zwiększenia ich sprzedaży.

3. Przystępując do Programu Partnerskiego Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach współpracy Programu Partnerskiego koniecznych do realizacji wypłat.

4. Partner zobligowany jest stale do aktualizacji zawartości prezentowanych przez siebie treści zgodnie ze zmianami na stronie produktu zawartymi na onemoreluv.com aby zachować spójność komunikacyjną oraz wizualną.

5. Partner wyraża zgodę na przeglądanie przez Organizatora miejsc publikacji linków afiliacyjnych, jest także zobligowany do przedstawienia źródła generowanego ruchu, na prośbę Organizatora.

6. Partner może w wybranym przez siebie momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając oświadczenie mailowo Organizatorowi na adres partner@onemoreluv.com.

7. Po zakończeniu współpracy z Programem Partnerskim, Partner jest zobowiązany do usunięcia linków partnerskich generowanych indywidualnie z Programu.

8. Partner nie może zamawiać produktów w ilościach hurtowych na dane osobowe jednego Zamawiającego.

9. Pliki Cookie mogą być zachowywane tylko poprzez wejście ze strony Partnera na stronę produktową One More LUV za pomocą linków, które są dostępne w Programie Partnerskim. Każda inna forma zapisywania cookie jest zabroniona.

10. Partner zobowiązuje się do niewykorzystywania marki partnera bez jego pisemnej zgody w wyszukiwarkach i market place a w szczególności: google, allegro oraz amazon. 

11. Pliki Cookie są ważne 90 dni.

12. Partner może złożyć reklamację w przypadku nieotrzymania należnych pieniędzy i ubiegać się o wypłacenie niezrealizowanych środków w okresie 6 miesięcy od daty wymagalności danej płatności.

Prowizje

1. Sprzedaż rozliczana jest na podstawie unikalnych Linków Partnerskich, generowanych przez Partnera w jego koncie partnerskim. 

2. W celu promocji produktu Partner zobowiązany jest wygenerować osobny, indywidualny Link afiliacyjny/partnerski.

3. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zamówienia na stronie onemoreluv.com lub indywidalnego linku do produktu promowanego w Programie Partnerskim pochodzącego z unikalnego linku Partnera.

4. Wysokość prowizji wynosi 10% od kwoty wartości każdego zamówienia dokonanego na stronie produktu promowanego w Programie Partnerskim pochodzącego z indywidualnego linku Partnera.Prowizja jest naliczona w momencie płatności z góry za zamówienie.

5. Prowizje wypłacane są z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Organizatorowi przez konto Partnera faktury VAT lub rachunku, w terminie płatności zgodnym z ww. dokumentem, jednakże nie krótszym niż 14 dni, na rachunek bankowy wskazany w dokumencie. 

6. Minimalny limit do wypłacenia prowizji to 300 zł. 

7. Warunkiem koniecznym do wypłacenia prowizji jest osiągniecie minimalnego limitu zarobków 300 pln oraz prawidłowe wypełnienie informacji dotyczących płatności w Panelu Administracyjnym Partnera. 

8. Partner ma możliwość śledzenia zarobionych środków: wypłat i prowizji w Panelu Administracyjnym konta Partnera.

9. Faktury i rachunki należy wystawiać w kwotach wyższych niż minimalny próg 300 pln. Kwota powinna też odpowiadać kwocie znajdującej się w Panelu Partnera, w zakładce STATYSTYKI, POLE: Niewypłacone zarobki. Niezastosowanie się do tego punktu może skutkować wstrzymaniem wypłaty do czasu wyjaśnienia poprawnego statusu i kwoty wypłat.

Dane osobowe: ochrona i przetwarzanie

1. Administratorem danych osobowych jest OML Sp. z o.o. ul. Alberta Einsteina 17, 01-480 Warszawa, NIP: 5213852190, REGON: 382267170, KRS: 0000765886.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: kontakt@onemoreluv.com

3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Programie Partnerskim Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz ze zmianami. Dane osobowe Partnera mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Partnera, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Partnera ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Organizatora oraz do ich poprawiania.

4. Organizator może przetwarzać między innymi następujące dane osobowe Partnera: nazwisko i imię, numer NIP -w przypadku Partnera prowadzącego działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Partnera.

5. Udostępniając Formularz Rejestracyjny  Organizator określa dane osobowe Partnera, których podanie jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania ze Sklepu.

6. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, Partnera którego dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do Organizatora o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Programu Partnerskiego Organizatora. Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą mailową na adres: partner@onemoreluv.com

7. Organizator przetwarza numer telefonu Partnera w celu realizacji Zamówień Partnera i zapewnienia możliwości korzystania przez Partnera ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności i sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.

8. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Partnera. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.